ایده های راهنما

درباره مدل سازی برای مفاهیم ریاضی


مدل سازی برای مفهوم اعداد کسری 1


مدل سازی برای مفهوم اعداد کسری 2


مدل سازی برای انواع زاویه


مدل سازی مسئله فیثاغورث

1

Noor@mstfdn.org : تماس با ما

+۹۸۹۰۲۳۷۰۲۶۱۶
۰۲۱-۸۸۸۵۶۴۷۸