منتخبان

دوره اول


دایره نور


ساخت پرژکتور


ساختن رنگین کمان


آب و آیینه


خطای دید


ظاهر کردن انگشتر

1 2

Noor@mstfdn.org : تماس با ما

+۹۸۹۰۲۳۷۰۲۶۱۶
۰۲۱-۸۸۸۵۶۴۷۸