منتخبان

دوره دوم


دوک دوار


فراکتال در چوب


آزمایش اصطکاک


باغ سیلیکات


مچاله کردن بشکه با فشار هوا


حباب مکعبی

1 2

Noor@mstfdn.org : تماس با ما

+۹۸۹۰۲۳۷۰۲۶۱۶
۰۲۱-۸۸۸۵۶۴۷۸