منتخبان

دوره سوم


دومینوی مکانیکی


گلوله در ماز با کنترل هیدرولیک


تغییر جرم در قانون پایستگی انرژی


حرکت چرخ مخروطی روی ریل منحنی


دومینوی مکانیکی


تخریبگر هیدرولیکی

1 2 3

Noor@mstfdn.org : تماس با ما

+۹۸۹۰۲۳۷۰۲۶۱۶
۰۲۱-۸۸۸۵۶۴۷۸